Gnist Eierstyring

 

 
 

 

PE 1 – Grunnleggende prosjektledelse (e-læring) har som mål å gi deg en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget. Modulen skal gi deg en oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introdusere hvordan dette skal anvendes i Skanska. E-læringskurset gir deltakerne tilgang på det teoretiske fundamentet og anerkjent praksis.

PE 2 – Usikkerhetsstyring (e-læring + 2 dagers samling). God prosjektledelse og -styring handler om å være i forkant av usikkerhetene og aktivt håndtere, ta hensyn til og utnytte disse under planlegging og gjennomføring. Styring av usikkerhet gir forutsigbarhet. Denne modulen fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for analyse og styring av usikkerhet og hvordan du som prosjekteier skal benytte usikkerhetsstyring som verktøy for å sikre gjentagende gode prosjekter i Skanska

PE 3 – Kontraktstrategi og forhandlingsteknikk (e-læring + 1 dag samling) har som mål å gi deg en praktisk tilnærming for god praksis i kontraktstyring fra et eierperspektiv. Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser med hensyn til tid og kostnader. Kontraktstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp. Fra etablering av rett kontraktstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten.”.

PE 4 – Praktisk prosjekteierstyring i Skanska (e-læring + 2 dagers samling) har som mål å gi deg som prosjekteier kunnskap og ferdigheter til å utøve god prosjekteierstyring. Modulen fokuserer blant annet på en tydeliggjøring og forståelse av prosjekteierrollen, bruk av prosjektmodellen, eierstyrte gjennomganger, prosjektorganisering og profesjonelt styringsgruppearbeid for å sikre bidrar til større forutsigbarhet, kontroll og enda bedre resultater.

PE 5 – Porteføljestyring (e-læring + 1 dag samling). Modulen har som mål å gi deg kunnskap og ferdigheter til å utøve god porteføljestyring. God porteføljestyring skal sikre at Skanska enhver tid har ett sett av prosjekter som samlet gir det beste bidraget til virksomhetens målsettinger. Det innebærer blant annet å velge riktige prosjekter i forhold til strategiske mål, finansiell kapasitet, organisasjon, ressurstilgang, risiko og øvrige rammebetingelser. I tillegg må du som prosjekteier styre enkeltprosjektene ut i fra denne helheten.

Studiepoeng - gir deg en formell kompetanse

For å få ta eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås for eksempel ved:

  • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
  • Fagopplæring med fag-/svennebrev. I tillegg visse fagkrav.
  • Fylt 23 år i opptaksåret og minst 5 år yrkesutdanning/praksis. I tillegg visse fagkrav.

Hvilke utdanningsløp som gir generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak.

Realkompetanse
Realkompetanse blir definert som kunnskap ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. Søkere blir vurdert individuelt, og i forhold til faget/emnet de ønsker å studere.

Metier OEC har inngått et samarbeid med SKEMA Business School i Lille, Frankrike. Gnist deltakere vil motta sine studiepoeng fra dette universitetet. 

Spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med administrasjonen i Gnist for spørsmål vedrørende studiepoeng og eksamen;

froeydis.langsholt@skanska.no

Klikk her for å lese vår personvernerklæring