Gnist Prosjekt

Gnist Prosjekt er nå oppdatert til versjon 2.0. Gnist deltakere kommer nå raskere gjennom hovedprogrammet. Utdanningen gir et faglig tilbud både til deg med både kort og lang prosjekterfaring.

Gnist er dagens prosjektkompetanse, og gir deg karrieremuligheter innen prosjekt i Skanska. Prosjektutdanningen gir studiepoeng gjennom Gokstad Akademiet, Metier sin samarbeidspartner.

Gnist Prosjekt består av følgende moduler:

Innlogging til kursportalen myMetier

Kursbeskrivelser

Klikk på modulene under for å lese mer om hvert enkelt kurs i programmet.

Modul 1 - Grunnleggende prosjektledelse i Skanska

Denne modulen har som mål å gi deltakerne en bred og helhetlig introduksjon og innføring i prosjektfaget. Modulen skal gi deltakerne en oversikt over oppdatert teori og anerkjent beste praksis innenfor prosjektfaget og introdusere hvordan dette skal anvendes i Skanska. Den har ikke til hensikt å dekke de enkelte tema i detalj, slik som for eksempel å lære bort teknikker og verktøy innenfor prosjektstyring, det vil bli gjort i senere moduler innen Gnist.

Modulen består av et e-læringskurs og en samlingsdag. E-læringskurset gir deltakerne tilgang på det teoretiske fundamentet og anerkjent praksis, samlingsdagen har til hensikt å få diskutert og drøftet anvendelse av faget og teorien i Skanska. På den måten vil e-læringen og samlingen komplettere hverandre. Det er en forutsetning at man har gjennomført e-læringskurset for å kunne få til en vellykket og verdifull samling.

Målgruppe

Kurset egner seg for alle som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid.

Læringsmål

 • Få en forståelse for helheten i faget prosjektledelse i teorien og i Skanska
 • Få innsikt i de sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser i prosjektfaget i teorien og i Skanska
 • Forstå hva som kreves for å lykkes med prosjekter i Skanska fra et organisasjonsperspektiv og prosjektledelsesperspektiv

Innhold

 • Prosjekter og prosjektledelse
 • Prosjektprosesser og prosjektmodeller
 • Kunde og leverandør
 • Organisering
 • Eierstyring
 • Oppstart, planlegging, oppfølging og lukking av prosjekter
 • Kvalitet i prosjekter
 • Usikkerhetsstyring
 • Kontrakt og innkjøp
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Lean i prosjekter

Gjennomføring

E-læringskurset består av 21 leksjoner og avsluttes med 1 dag klasseromssamling

Omfang

Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring. Erfaringsmessig er gjennomføringstiden mellom 15 og 40 timer. Dersom du tar e-læringskurset som en del av et studie med eksamen vil du bruke mer tid på forberedelser og fordypning i anbefalt litteratur.

Modul 2 - Samhandling og kommunikasjon

En god prosjektleder delegerer og jobber gjennom et motivert prosjektteam. Dette kurset lærer deg hvordan du skaper entusiasme og forståelse rundt et prosjekt og får prosjektmedarbeiderne til å ta ansvar for sine oppgaver. Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening får du innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjon styrker din evne til å motivere de du leder i tillegg til at du får en større bevissthet rundt egne motivasjonsfaktorer.

Målgruppe

Kurset passer for deg som har personalansvar eller har ansvar for å lede andre.

Læringsmål

 • Konkrete ledelsesmetoder og -verktøy for anvendelse i daglig teamarbeid
 • Praktisk trening og økt innsikt i hva som virker best i kommunikasjon og påvirkning av eksterne samarbeidspartnere, ledere, egne prosjektmedarbeidere og andre kolleger
 • Kunnskap om hvordan man motiverer prosjektdeltakere, medarbeidere og seg selv

Innhold

 • Kjennetegn ved en effektiv og motiverende leder
 • Hvordan vri et prosjektteam fra å være problemfokusert til å bli løsningsfokusert
 • Kjennetegn ved god kommunikasjon
 • Hvordan gi og motta konstruktive tilbakemeldinger
 • Hvordan fremme egne behov på en tydelig måte
 • Hvordan bli en bedre lytter
 • Hvordan motivere gjennom levende visjoner

Gjennomføring

Kurset består av et e-læringskurs og en avsluttende 2 dagers klasseromssamling.

Omfang

Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring.

Modul 3 - Team og teamutvikling

I en prosjektvirksomhet er det avgjørende å jobbe i team, der det temporære teamet er gruppen som sammen skal realisere både prosjektmålet og nytten prosjektet skal gi virksomheten.

Gjennom en kombinasjon av teori og aktiv trening tilegnes kunnskap om hvor viktig riktig teamorganisering er for å kunne løse komplekse problemer som enkeltmennesker ikke har kapasitet eller kompetanse til å løse alene. Team bør også etableres når tidspresset er stort, noe som er typisk i prosjekter. Nytten av et riktig sammensatt tverrfaglig prosjektteam er stor.

Dette kurset i teamledelse er tilpasset prosjektintensive virksomheters behov og som gjør deg som prosjektleder i stand til å ta ut de viktigste effektene av et godt team.

Målgruppe

Modulen retter seg mot prosjektledere og prosjektmedarbeidere.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakerne ha:

 • Fått mer innsikt og ferdigheter i bygging, vedlikehold og ledelse av et team
 • Fått mer innsikt i de viktigste prinsipper for godt teamarbeid og god teamledelse
 • Fått metoder og verktøy som kan anvendes i det daglige teamarbeid
 • Øket sine ferdigheter i det å lede en gruppe for en kortere periode og som allerede har en annen personalleder

Innhold

Modulen omfatter følgende fagområder:

 • Hva er et team?
 • Teamutvikling og teambasert organisering
 • Hvordan sette sammen det optimale team
 • Forskjellighet som ressurs
 • Roller og ansvar
 • Hvordan få hele prosjektteamet til å dra i samme retning mot felles mål?
 • Motivasjon gjennom hele prosjektet – hvordan få det beste ut av gruppen, hvordan få det beste ut av den enkelte

Gjennomføring

Modulen gjennomføres som e-læring med en avsluttende to dagers klasseromssamling

Omfang

Gjennomføringstiden for e-læringskurset vil variere utfra prosjektkunnskap og erfaring.

Modul 4 - Kontraktstyring og forhandling

Mangelfulle kontrakter er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever krevende samarbeidsforhold mellom kontraktspartene og overskridelser med hensyn til tid og kostnader. Kontraktsstyring innebærer å bruke kontrakten som et styringsverktøy gjennom hele prosjektets livsløp.

Manglende profesjonalitet i forhold til kontraktstyring medfører ofte situasjoner hvor man opplever motpart som urimelig. Imidlertid er ofte sannheten at man selv har satt seg i denne situasjonen og at motparten har legitime krav. Vi fokuserer på bredden fra etablering av rett kontraktstrategi til oppfølging av egne og kontraktsparters forpliktelser i kontrakten.

Kurset har en praktisk tilnærming og ved hjelp av mange gode og enkle praktiske eksempler tilegnes kunnskap om god praksis i kontraktstyring. Innholdet er skrevet av jurister med mye erfaringer fra faktiske saker innen ulike typer prosjekter.  Det er et kjent fenomen at deltakere etter endt kurs haster tilbake til prosjektet sitt for å gjennomføre ”strakstiltak”.

Målgruppe

Kurset retter seg mot prosjektledere, sentrale prosjektdeltakere, kontraktsansvarlige i prosjekt og linjefunksjoner som arbeider med prosjektkontrakter.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakeren:

 • Forstå kontraktens sentrale rolle for å oppnå et godt prosjektresultat
 • Kunne bruke kontrakter som et effektivt styringsverktøy og forstå hvordan endringer påvirker kontrakten.
 • Innsikt i sentrale metoder og teknikker for å skape et godt forhandlingsklima.

Innhold

Modulen omfatter følgende fagområder:

 • Prosjekter og kontrakter
 • Kontraktstrategi
 • Kontraktsprosessen
 • Krav til kontrakten
 • Kontraktsdokumenter
 • Kontraktstyper
 • Forhandlinger
 • Kontraktsadministrasjon
 • Endringer
 • Konflikter
 • Internasjonale kontrakter
 • Avslutning av kontrakten

Gjennomføring

Modulen gjennomføres som et e-læringskurs med en avsluttende 2 dagers klasseromssamling.

Omfang

Modulen inngår i Metier Academys høyskolestudium i prosjektledelse. Den kan gjennomføres frittstående eller inngå i en komplett, studiepoeng-givende utdanning med påbygningsmulighet til master samt internasjonale sertifiseringer.

Modul 5 - Prosjektstyring i Skanska

Å levere et prosjekt er en balansegang. Eiere vil gjerne begrense hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste, samtidig som de helst vil ha maksimalt omfang og høyest mulig kvalitet.

Å styre prosjektet vel i havn med riktig balanse mellom disse faktorene krever aktiv styring og kontroll av framdrift og resultater.

Dette kurset formidler teknikker som gir oversikt og forutsigbarhet for både prosjektleder og eiere. Innholdet er i stor grad rettet mot styring av prosjekttrekanten -  omfang/kvalitet, tid og kostnader.

Målgruppe

Prosjektledere, prosjektstyrere/planleggere og andre prosjektdeltakere med ansvar for å styre deler av prosjektets leveranser, samt prosjekteiere som ønsker å forstå hvordan det materialet som presenteres for dem
blir utarbeidet.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakerne:

 • Få en forståelse for hvilke grep som kan tas for å ha oversikt og kontroll over prosjektet
 • Kunne bruke teknikker for å planlegge og kontrollere tid, kost og kvalitet
 • Få en helhetlig forståelse for de mest anerkjente teknikkene for styring av kostnad, tid og omfang og
  når disse bør brukes.

Innhold

 • Etablering av prosjektets gjennomføringsstrategi
 • Omfangsplanlegging og - nedbrytning
 • Etablering av fremdriftsplan
 • Nettverksplanlegging – Planlegging ved bruk av avhengigheter
 • Analyse av fremdriftsplan og beregning av kritisk sti
 • Kostnadsestimering og budsjettering – etablering av S-kurve
 • Fremdriftsmåling
 • Kostnadskontroll og budsjettrevisjoner
 • Inntjent verdi metoden
 • Prognostisering ved bruk av inntjent verdi
 • Endrings- og avvikshåndtering
 • Styring av produktkvalitet

Gjennomføring

Modulen består av et e-læringskurs og avsluttende to dagers klasseromssamling.

Modul 6 - Usikkerhetsstyring for Skanska

Alle prosjekter er påvirket av usikkerhet; trusler og muligheter. Prosjektene kan bli bedre enn planlagt ved god styring av usikkerhet, og de kan gå dårligere enn planlagt, ja til og med mislykkes,
ved mangelfull styring av usikkerhet. Dette kurset fokuserer på metoder, prosesser og teknikker for styring av usikkerhet i prosjekter – selvfølgelig i kombinasjon med god praksis innenfor prosjektledelse som helhet.

Kurset beskriver hvordan man kan styre usikkerhet i prosjektet gjennom en prosess som avdekker usikkerheter i form av trusler og muligheter, og det gir verdifulle tips til hvordan man på en praktisk måte kan følge opp at usikkerhetene håndteres av prosjektteamet.

Målgruppe

Prosjektledere, sentrale prosjektdeltakere og personer i linjeorganisasjonen med behov for kunnskap om styring av prosjektusikkerhet i praksis.

Læringsmål

Etter avsluttet modul skal deltakeren:

 • Få forståelsen for hvordan du med kunnskap om et prosjekts utfallsrom og styring av usikkerhet kan øke muligheten for prosjektsuksess.
 • Få kunnskap om metoder og teknikker for å identifisere, analysere og styre usikkerheter i prosjektet.
 • Få innsikt i hvordan usikkerhetsanalyser kan benyttes for å frembringe et godt styrings- og
  beslutningsunderlag, både for prosjektleder og prosjekteier.

Innhold

Modulen omfatter følgende områder:

 • Prosjektledelse og styring av usikkerhet
 • Styring av usikkerhet over prosjektets faser
 • Prosess for usikkerhetsanalyser
 • Planlegging og oppfølging av tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko
 • Usikkerhet; tid, kostnader og kontrakter
 • Beregningsmodeller – Monte Carlo teknikken
 • Mennesket i prosessen – hvordan kan vi skape gode gruppeprosesser som er nøkkelen til gode usikkerhetsanalyser?

Gjennomføring

Modulen gjennomføres som et e-læringskurs med en avsluttende to dagers klasseromssamling.

Omfang

Modulen inngår i Metier Academys høyskolestudium i prosjektledelse. Den kan gjennomføres frittstående eller inngå i en komplett, studiepoeng-givende utdanning med påbygningsmulighet til master samt
internasjonale sertifiseringer.

Fagmoduler

Fagmodulene er fleksible moduler, som kan tas fortløpende og uavhengig av hovedprogrammet Gnist 2.0. Fagmodulene kan du melde deg på ved behov via Skanska kompetanse, og er også for deg som har andre roller i Skanska.

Fagmoduler, målgruppe prosjekteiere

Verdistyrt prosjektutvikling

Fagmoduler, målgruppe prosjektledere

Verdistyrt prosjektutvikling

Prosjektledelse i Skanska

Sikker og effektiv produksjon

Fagmoduler, målgruppe produksjonsledere

Produksjonsledelse i Skanska

Sikker og effektiv produksjons

Fagmoduler, målgruppe prosjekteringsledere

Prosjekteringsledelse i Skanska

Sikker og effektiv produksjon

Kort om Gnist

Et faglig løft av prosjektkompetansen i Skanska

 • Grunnleggende plattform for prosjektgjennomføring
 • Oppdatert prosjektkompetanse
 • Karriereveier i prosjekt

Målgruppe

 • Prosjektledere, produksjonsledere og prosjekteringsledere

Formell kompetanse

 • Formalisering av kompetanse med mulighet for 30 stp.

Høy faglig og pedagogisk kvalitet

 • Samarbeid med Metier Academy og Gokstad Akademiet
 • Styrke i skjæringspunktet mellom Skanskas best practice og landets ledende kompetansesentre for prosjektledelse

Hva innebærer det å være deltaker i Gnist?

Gnist er basert på nettstudier; d.v.s. nettbaserte kurs med intensive fagsamlinger. Da kan du gjennomføre kurset hjemme, på jobb eller reise – kort og godt der det passer deg.

Fleksibel gjennomføring betyr også at kursene har et omfang som lar seg kombinere med andre gjøremål. Videre er det lagt vekt på at kursene er relatert til din egen arbeidssituasjon hvor vi benytter eksempler og verktøy fra Skanska som et grunnlag for oppgaver og samlinger.

Om gjennomføringen av Gnist

 • Opplæringen består av en kombinasjon av e-læring og faglige samlinger.
 • Det estimeres 15-20 timer selvstudium pr fagmodul.
 • Fagsamlinger vil ha en varighet fra 1 til 2 dager.
 • Hvert nivå avsluttes med eksamen. Det må derfor påberegnes tid til eksamensforberedelser og gjennomføring av disse. Dagen før eksamen avsettes til lesedag.

Studiepoeng - gir deg en formell kompetanse

For å få ta eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell studiekompetanse oppnås for eksempel ved:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev. I tillegg visse fagkrav.
 • Fylt 25 år i opptaksåret og minst 5 år yrkesutdanning/praksis. I tillegg visse fagkrav.

Hvilke utdanningsløp som gir generell studiekompetanse finner du på Samordna opptak

Realkompetanse

Realkompetanse blir definert som kunnskap ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte. Søkere blir vurdert individuelt, og i forhold til faget/emnet de ønsker å studere.

Metier har inngått et samarbeid med Gokstad Akademiet. Gnist deltakere vil motta sine studiepoeng fra denne fagskolen. 

Retningslinjer

 • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
 • E-læringskurset må være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
 • Alle e-læringskurs og samlinger på Gnist 1 må være fullført for å kunne få ta eksamen.
 • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
 • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

Kursavgiften for e-læringskurs refunderes ikke etter at tilgang er gitt.

Kontakt oss

Simia Nekonam
Training and Program Specialist, Metier
Send e-post
Tlf: +47 24 12 45 00

Innlogging til kursportalen myMetier

Klikk her for å lese vår personvernerklæring