jQuery(document).ready(function() { function scrollToAndOpen(id) { console.log(id); jQuery(id).removeClass('et_pb_toggle_close').addClass('et_pb_toggle_open'); jQuery(id + ' .et_pb_toggle_content').css('display', 'block'); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: jQuery(id).offset().top - 150 }, 500); return; } var hash = window.location.hash; if (hash.indexOf("_extend") >= 0) { scrollToAndOpen(hash); } jQuery(".courseProgram").click(function() { scrollToAndOpen('#' + jQuery(this).attr('id') + '_extend'); }); });

Verdistyrt prosjektutvikling (VPU)

Skanskas mål er å være Norges mest lønnsomme entreprenør og utvikler. Skanska skal samtidig være bransjeledende innen prosjektgjennomføring og være den foretrukne samarbeidspartner for våre kunder og leverandører. Som et steg på veien for å nå de målene er du meldt på sertifiseringen i Verdistyrt Prosjektutvikling (VPU). Kurset vil gi deg som prosjekteier en innføring i metodikk rettet mot ledelse, samarbeid og arbeidsprosesser i tidligfasen av store, komplekse prosjekter. Markedet går i større grad mot en tidlig entreprenørinvolvering med blant annet samspillskontrakter. Det stiller krav til vår forståelse og evne til å møte kundens behov, vurdere hvordan vi samarbeider og hvordan vi styrer prosessen. Målet med kurset er at du skal få kunnskap til å gjennomføre en aktiv eierstyring i tidligfase på dine prosjekter med fornøyde kunder, og gode resultater for Skanska og samfunnet rundt oss.

Veilederen kan lastes ned her. Veilederen er en fin støtte i kursgjennomføringen, og kan gi utdypende informasjon på enkelte temaer i tillegg til e-læringen. Den kan også brukes som oppslagsverk i etterkant.

Sertifiseringen i Verdistyrt prosjektutvikling for eiere består av to e-læringskurs, en heldagssamling og en avsluttende eksamen. Viktig! For å være kvalifisert til eksamen må begge e-læringskursene og klasseromssamlingen være fullført.

Sertifiseringsløpet i Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) består av følgende moduler:

Innlogging til kursportalen myMetier

Prosjekteiere og ledere

Eierstyring i prosjekter
E-læring

Verdistyrt prosjektutvikling
E-læring

Verdistyrt prosjektutvikling
Samling

Sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling
Eksamen

Prosjektledere og sentrale prosjektressurser

Verdistyrt prosjektutvikling
E-læring

Verdistyrt prosjektutvikling
Samling

Sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling
Eksamen

Kursbeskrivelse

Kursbeskrivelse

Verdistyrt prosjektutvikling (VPU) er en metode innen prosjektstyring som gir deg innsikt i hvordan man sikrer optimal verdiskapning gjennom målrettet styring av store, komplekse prosjekter.

VPU retter spesielt fokuset mot tidligfase av prosjektene der påvirkningsmuligheten er stor. I Verdistyrt prosjektutvikling får du mer utfyllende kunnskap innen ledelse, styring, strategier for gjennomføring og innføring i en arbeidsmetodikk som sikrer effektivitet og grunnlag for riktige beslutninger. Samspill og tidlig entreprenørinvolvering er viktige elementer i metoden, og VPU benyttes i prosjekter der Skanska er en sentral bidragsyter i prosjektutviklingen.

Sertifiseringen i Verdistyrt prosjektutvikling egner seg for prosjekteiere, linjeledere med ansvar for prosjekter, prosjektledere og sentrale prosjektmedarbeidere.

Veilederen er utviklet av Skanska, Sykehuset i Vestfold og Metier OEC. Metoden Verdistyrt prosjektutvikling er basert på beste praksis fra PRINCE2, AACEI, Construction Industry Instituteog tilpasset norske forhold med konkrete erfaringer fra Politiets nasjonale beredskapssenter og Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold. Veilederen kan lastes ned her.

Kursinnhold

Del 1: Forberedende e-læring

Eierstyring i prosjekter, e-læring* (*for prosjekteiere og ledere):

Etter å ha gjennomført e-læring skal deltakeren ha kunnskap om:

 • Hva som menes med eierstyring i prosjekter på virksomhets-/selskapsnivå.
 • Prosjekteiers og styringsgruppens rolle og ansvar.
 • Hvordan styringsgruppen bør settes sammen.
 • Viktigheten av å legge et gjennomarbeidet business case, med tilhørende gevinstrealiseringsplan, til grunn for overordnet styring og ledelse.
 • Hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av prosjektmodellen med tilhørende metoder og verktøy.

Innhold i e-læringskurset:

 •  Introduksjon til prosjekteierstyring
 • Prosjektorganisering og prosjekteiers rolle
 • Prioritering og realisering av resultatmål
 • Prosjektfasene i kundens perspektiv
 • Prosjektfasene i leverandørens perspektiv
 • Eierstyrt prosjektsikring
 • Prosjekteiers usikkerhetsstyring
 • Rapportering og styringsinformasjon
 • Krav til prosjektmodenhet ved beslutningspunkt
 • Profesjonelle styringsgrupper
 • Bruk av prosjektrammeverk – tilpasningGjennomføringstiden for e-læringskurset Eierstyring i prosjekter vil variere ut i fra forkunnskaper og erfaring. Vi estimerer på en generell basis gjennomføringstid på ca. 7-11 timer.

Verdistyrt prosjektutvikling, e-læring:

Etter å ha gjennomført e-læring skal deltakeren ha grunnleggende kunnskap om Verdistyrt prosjektutvikling:

 • Forstå innholdet i Verdistyrt prosjektutvikling, og hvorfor denne metoden gir Skanska og kunden stor verdi
 • Suksessfaktorene som må følges for å optimalisere verdi av prosjektet

Innhold i e-læringskurset:

 • Praktisk informasjon
 • Introduksjon til Verdistyrt prosjektutvikling – hensikt,
 • Ledelse
 • Organisering og kultur
 • Prosjektprosessen – en prosess for verdiskaping
 • Prosjektstrategier
 • Verdioptimalisering og helhetlig styring
 • Prosjektomfang – fra krav til løsning
 • Business case – definering av kostnad og verdi
 • Hvordan lykkes med Verdistyrt prosjektutvikling?

Gjennomføringstiden for e-læringskurset Verdistyrt prosjektutvikling vil variere ut i fra forkunnskaper og erfaring. Vi estimerer på en generell basis gjennomføringstid på ca. 3-7 timer.

Del 2: Praktisk workshop

Verdistyrt prosjektutvikling, samling:

Etter å ha gjennomført samling i Verdistyrt prosjektutvikling skal deltakerne:

 • Forstå viktigheten av at Skanska lykkes med Verdistyrt Prosjektutvikling
 • Vite hvordan Verdistyrt Prosjektutvikling benyttes i praksis
 • Lederrollen i VPU prosjekter

Hovedfokuset på workshopen er å sette deg i stand til å nyttiggjøre verdistyrt prosjektutvikling i praksis. Det gis praktiske eksempler og legges opp til diskusjon.

Del 3: Sertifiseringseksamen

 • Multiple-Choice (flervalgsspørsmål - hvorav ett alternativ er riktig)
 • Gjennomføres online
 • 1 times varighet
 • Språk: Norsk
 • 25 spørsmål
 • 50% av spørsmålene må være riktig for å bestå
 • Ingen hjelpemidler tillatt

Retningslinjer

 • Deltakerne som er nominert av sin leder til å delta på kurset, er forpliktet til å delta på e-læring og oppsatte samlinger.
 • Deltakerne er selv ansvarlig for å sette av tid til samlingsdagene i kalenderen sin.
 • E-læringskurset må være fullført for å få delta på samling. Deltakere må selv disponere tiden sin riktig slik at e-læringskurset er fullført før samling.
 • Alle e-læringskurs og samlinger må være fullført for å kunne få ta eksamen.
 • Møter ikke deltaker opp på samling og har heller ikke gitt beskjed, blir deltaker fakturert og må meldes opp på nytt.
 • Deltakerne er satt opp på en fast gruppe med faste samlingsdager. Dersom man ikke kan delta på oppsatte samling, må dette gis beskjed til av Metier Academy så tidlig som mulig og senest 15 dager før samling. I tillegg må det i forkant avklares med nærmeste leder.

Avbestillingsregler:

Kursavgiften for e-læringskurs refunderes ikke etter at tilgang er gitt.

Kontakt oss

Simia Nekonam
Training and Program Specialist, Metier
Send e-post
Tlf: +47 24 12 45 00

Innlogging til kursportalen myMetier

Klikk her for å lese vår personvernerklæring